E S P E C I F I C A C I O N S   T è C N I Q U E S 

El cabalimetre es de pulsos d'efecte Hall

 

Tensió: 5V

Intensitat  : 1A

Potencia màxima : 5W

Pressió màxima : 1MPa

Temp.màxima  90ºC

 

Precissió +/-8.6 %  a 10 l / m 

Sensibilitat  1,5 l / min

 

Mides ( cm )  

Pantalla 12 x 2 x 6.7        Pes 200gr  IP65

Emisor 10.4 x 10.5 x 5.5  Pes 450gr  IP65